Rozhodnutí týkající se zahájení podnikání, se v životě většiny podnikatelů řadí ke klíčovým rozhodnutím, kterým je potřeba věnovat určitou pozornost.

Podle dlouhodobých statistik v ČR většina začínajících podnikatelů volí formu podnikání jako osoba samostatně výdělečná činná (OSVČ), k jejímuž výkonu je nezbytné živnostenské oprávnění. Další formou činnosti fyzických osob mohou být tzv. svobodná (nezávislá) povolání, která však nejsou upravena v živnostenském zákoně. Jedná se např. o činnost lékařů, spisovatelů, hudebníků, malířů, autorů, znalců, advokátů, soudních exekutorů apod.

 

Co je živnost:

Podle § 2 živnostenského zákona se živností rozumí: „soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.“ Živnostenské oprávnění v rámci ČR vydává místně příslušný živnostenský úřad. Postup vydávání živnostenského oprávnění upravuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění. [1] 

Jinými slovy živnost nepředstavuje nahodilou činnost (např. jednorázový prodej ovoce nebo jednorázové či nepravidelné poskytnutí určité služby za úplatu), ale činnost, která probíhá pravidelně. Dalším znakem živnosti je, že činnost je poskytována pod vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Živnostenský zákon v tomto směru uděluje určitou výjimku, kdy podnikatel může provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce. Odpovědným zástupem se rozumí fyzická osoba, kterou ustanovil podnikatel, a která odpovídá za řádný provoz živnosti a je ve vztahu k podnikateli ve smluvním vztahu (např. v pracovním vztahu). Odpovědný zástupce musí splňovat všechny podmínky stanovené živnostenským zákonem. Zpravidla se odpovědný zástupce ustanovuje tehdy, kdy podnikatel nesplňuje zvláštní podmínky pro provozování živnosti, tj. odbornou způsobilost k výkonu činnosti (viz dále). Posledním významným znakem živnosti je, že je provozována podle zákonem stanovených podmínek.

Živnostenský zákon rozlišuje tzv. všeobecné podmínky a zvláštní podmínky provozování živnosti. Všeobecnými podmínkami je myšlena plná svéprávnost fyzických osob a trestní bezúhonnost v oboru, ve kterém je zamýšleno provozování činnosti. Bezúhonnost se dokládá výpisem z evidence Rejstříků trestů. Zvláštními podmínkami je pak myšleno prokázání odborné nebo jiné způsobilosti, pokud je to pro výkon konkrétní činnosti podnikání relevantní. Odborná způsobilost se zpravidla dokládá vzdělávání v příslušném oboru a praxí v oboru za určitou dobu. Konkrétní délku odborné praxe pro vybrané obory podnikání upravuje živnostenský zákon v § 7.

 

Dělení živností:

Živnosti se dále dělí na tzv. ohlašovací živnosti a koncesované. Ohlašovací živnosti mohou být provozovány při splnění všech podmínek zákona na základě ohlášení. Zákon rozlišuje tyto druhy ohlašovacích živností:

  • živnosti řemeslné, u kterých je vyžadováno splnění všeobecných podmínek a zvláštním podmínek provozování živnosti (odborná způsobilost),
  • živnosti vázané, u kterých je vyžadováno splnění všeobecných podmínek a zvláštním podmínek provozování živnosti,
  • živnosti volné, u kterých je vyžadováno splnění pouze všeobecných podmínek.

Koncesované živnosti mohou být provozovány pouze na základě udělené koncese, přičemž pro udělení koncese jsou stanoveny požadavky na odbornou způsobilost.

 

Postup pro získání živnostenského oprávnění:

V prvním kroku je nezbytné stanovit, v jakém oboru podnikání zvažujete zahájení podnikání, tj. zda vámi stanovený obor spadá mezi volné živnosti, vázané nebo řemeslné živnosti. Nebo zda bude nutné získat koncesi k provozování dané činnosti.

Po zjištění podmínek, které budete muset splnit k vydání živnostenského oprávnění, následuje navštívení místně příslušného živnostenského úřadu, kde vyplníte Jednotný registrační formulář (JRF). Tento formulář nahrazuje různé druhy formulářů pro splnění oznamovací povinnosti při zahájení a v průběhu živnostenského podnikání vůči živnostenskému úřadu, příslušné správě sociálního pojištění a zdravotní pojišťovně, neboť obsahuje náležitosti vyžadované jednotlivými úřady v jednom formuláři.

Pokud neučiníte registraci pomocí JRF je nutné tak učinit v rámci jednotlivých úřadů, tj. nejprve navštívíte živnostenský úřad, následně sociální a zdravotní pojišťovnu. Po doložení a splnění příslušných zákonem stanovených podmínek Vám živnostenský úřad vydá živnostenský list. Vydání živnostenského listu je zpoplatněno zaplacením správního poplatku.

Následně po získání živnostenského oprávnění je nutné provést do 15 dnů od zahájení činnosti registraci k dani z příjmů fyzických osob a do 8 dnů je nutné provést registraci k zdravotnímu a sociálnímu pojištění.

Dalším krokem po získání živnostenského listu by mělo být zřízení nového podnikatelského bankovního účtu, při jehož zřízení je nutné přiložit živnostenský list.

 

Chcete pomoc se zahájením Vašeho podnikání? Neváhejte nás kontaktovat. Vypracujeme Vám profesionální podnikatelský plán na míru a předáme Vám návod na zahájení podnikání krok po kroku.

 

Článek byl zobrazen 589krát.

———————————————————————————————–

Použité zdroje:

  • [1]PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY. Zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon [online]. 4. 9. 2017. Dostupné z: https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=455~2F1991&rpp=15#seznam