PLÁN
ÚŘAD PRÁCE

ZAUMĚTE
INVESTORA

PODPORA VAŠEHO
START-UP

ZÍSKEJTE ÚVĚR
V BANCE

ZÍSKEJTE REGISTRACI K DPH

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO ÚŘAD PRÁCE

Podnikatelský plán pro úřad práce se řadí k specifickým business plánům, které jsou primárně určeny k získání dotace na zahájení či rozvoj podnikání ve vazbě na osoby registrované na úřadu práce.

Z výše uvedených důvodů je struktura podnikatelského záměru mírně odlišná od struktury standardních podnikatelských plánů. Podnikatelské plány obsahují především položky jako vize a mise, firemní cíle a strategie, produkt, cílový segment, konkurence, management, finanční strategie a ekonomicko-finanční analýzy s ohledem na determinaci potencionálních příležitostí a rizik.

V podnikatelském záměru pro účely úřadu práce je však jádrem tohoto záměru doporučená struktura a osnova daná příslušným úřadem práce. V první části tohoto záměru se musí tvůrce zaměřit na představení základních údajů, které jsou obšírnější a často též osobnější, než je zvykem v rámci běžných podnikatelských záměrů. Další částí je vymezení motivace pro zahájení či rozvoj podnikání, a to ve smyslu popisu snahy získat vlastní nezávislost, přes touhu řešit nezaměstnanost až po vymezení vlastní seberealizace. Této části je vhodné věnovat zvýšenou pozornost, protože ukazuje na vaši vlastní motivaci a odráží vaše vlastní postoje k vám samotným, což se nepřímo bude propisovat i do vaší případné podnikatelské aktivity.

Další částí je představení vlastního podnikatelského nápadu ve zvoleném oboru či plánované provozovně. Součástí je nejen základní technický popis řešení, ale také představení základních provozních záležitostí včetně zodpovězení personálních otázek, jako jsou zaměstnávání dalších osob či zvládnutí všech záležitostí spojených s výkonem podnikání. Tato část ověřuje nejen vaši připravenost k podnikání, ale také ověřuje, zda jste si v plném rozsahu vědomi všech povinností, které jsou s podnikáním spojeny včetně ověření vaši znalosti trhu, na kterém chcete začít působit. Správné zpracování této části od vás vyžaduje nejen důslednou znalost všech navazujících právních předpisů, které jsou s tímto spojeny, ale také provedení důsledného průzkumu trhu s cílem zjistit, kdo jsou vaši zákazníci, jak velká je cílová skupina zákazníků, jak je trh z hlediska dodavatelsko-odběratelských vztahů strukturován, anebo jak silná je vaše konkurence a v čem tkví právě vaše konkurenční výhoda.

Co se týká analýz, nejstěžejnější je SWOT analýza, jejíž potřeba je ve formuláři přímo uvedena. Zpravidla plně postačuje základní nákres ve čtyřbuňkové tabulce, ve které zhodnotíte silné a slabé stránky plánovaného podnikání a vnímané příležitosti a rizika. Doporučujeme se pro zvýšení úspěšnosti vašeho záměru zamyslet nad determinovanými riziky a navrhnout opatření na jejich eliminaci nebo zmírnění.

Z hlediska marketingu je zásadní především vymezit jakým způsobem vstoupíte na trh, čím upoutáte budoucí zákazníky a jaké marketingové strategie plánujete využít.

V závěru podnikatelského plánu je nutné představit alespoň základní finanční analýzu vašeho podnikání s výhledem do budoucnosti v minimálním časovém horizontu 5 let. Co se týká vstupů a výstupů činnosti pak je nutné představit plán minimálně na 2 roky. Také je nutné věnovat pozornost financování celého záměru a uvést všechny další nezbytné náklady spojené se zahájením či rozvojem podnikání, na které si přejete použít dotaci úřadu práce. 

Potřebujete pomoc s vypracováním podnikatelského plánu pro úřad práce? Rádi vše s vámi zkonzultujeme a připravíme vám podnikatelský plán přesně dle požadavků úřadu práce.