ZÍSKEJTE ÚVĚR
V BANCE

PODPORA VAŠEHO
START-UP

ZAUJMĚTE
INVESTORA

ZÍSKEJTE REGISTRACI K DPH

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO BANKU

Významným nástrojem pro získání podnikatelského úvěru není jen dobrý podnikatelský nápad, ale také předložení reálného a proveditelného podnikatelského plánu. Podnikatelský plán tak sehrává zcela zásadní roli při schvalování úvěrových limitů ze strany bank či jiných investorů.

Banky především na začínající a drobné podnikatele pohlíží s výrazně vyšší opatrností než např. na velké a stabilní společnosti žádající o úvěr. Z toho důvodu většina bank vyžaduje zpracování podnikatelského plánu, ze kterého musí být patrný především produkt nebo služba, kterou chce podnikatel nabízet, cílová skupina zákazníků, způsob vstupu na daný trh, organizace prodeje a předpokládaný finanční vývoj podnikání minimálně po dobu návratnosti investice.

Zpracování podnikatelského plánu je v procesu získání úvěru stejně významným aspektem jako např. zajištění úvěru. Podnikatel by měl proto při jeho zpracování klást důraz na reálnost své podnikatelské vize, a to nejen ve vztahu k objemu předpokládaných tržeb, ale také ve vazbě na očekávaný peněžní tok, návratnost investice, provozní výdaje apod. Je proto navýsost důležité věnovat zpracování patřičnou péči, odbornost a správný vhled.

V praxi se podnikatelský plán pro banku od ostatních druhů podnikatelských plánů významně neliší. Jeho specifikem je však vyšší důraz kladný na finanční analýzu, ve které byste měli objektivně a precizně doložit reálnost očekávaných finančních výsledků a schopnost splácet úvěr. Reálnost finanční analýzy byste měli doložit právě prostřednictvím průzkumu trhu a potřebnosti/relevantnosti vašeho záměru z pohledu zákazníků.

 

Nechte si zpracovat profesionální podnikatelský plán přímo od odborníků.

Zpracování podnikatelského plánu vychází nejen z informací sdělených zákazníkem a z požadavků banky, ale také z průzkumu trhu, který provádí náš tým kolegů. Průzkum trhu zahrnuje analýzu zákazníků, zákaznickou segmentaci, analýzu cílového trhu a analýzu konkurence. Významnou součástí podnikatelského plánu pro banku je finanční plán, který zahrnuje nejen základní finanční plány, ale také posouzení finanční efektivnosti a návratnosti investice a citlivostní analýzu rizik včetně nástrojů na jejich eliminaci.