Přibližně každý pátý podnikatel se při registraci k dani z přidané hodnoty (DPH) setká s povinností příslušného správce daně (finanční úřad), aby vedle povinných náležitostí k registraci k DPH doložil také zpracovaný podnikatelský plán nebo podnikatelský záměr.

Většina podnikatelů se o této povinnosti dozvídá až při obdržení výzvy místně příslušného správce daně k doplnění údajů. Nutno poznamenat, že správce daně ukládá povinnost, aby podnikatel doplnění požadovaných údajů včetně doložení podnikatelského plánu provedl do několika málo dnů (zpravidla 7 dnů).

Základem úspěšné registrace především při dobrovolné registraci k DPH je nejen včasné doplnění požadovaných náležitostí, ale především předložení srozumitelného a reálného podnikatelského plánu. Kvalita a sofistikovanost podnikatelského plánu je nejvíce významná, především pokud podnikateli nevznikla zákonná povinnost k registraci k DPH a chce se tedy registrovat dobrovolně. Právě z těchto důvodů není žádoucí přípravu a zpracování podnikatelského plánu podcenit a řešit na poslední chvíli. Pokud se už v této situaci nacházíte, můžete se inspirovat našimi radami a zkušenostmi z praxe, jak postupovat při zpracování podnikatelského plánu k registraci k dani z přidané hodnoty.

 

Jak zpracovat podnikatelský plán pro finanční úřad, resp. k registraci k DPH:  

 

V následujících pěti bodech uvádíme výčet stěžejních kritérií, kterými je vhodné se řídit při zpracování podnikatelského plánu:

  1. Pozorně si přečtěte pokyny správce daně, které mimo jiné obsahují zevrubné vodítko, co by měl podnikatelský plán obsahovat.
  2. Představte Vaší podnikatelskou myšlenku, Vaše ekonomické/hospodářské zaměření a determinujte sídlo podnikání.
  3. Proveďte průzkum trhu, zaměřte se především na:
  • segment vašich stávajících i budoucích zákazníků (odběratelů). V této fázi byste si měli odpovědět na tyto otázky: Kdo jsou vaši zákazníci? Jaký je potenciál růstu cílové skupiny? Jaké současné i budoucí tržby očekáváte?
  • segment vašich stávajících i budoucích dodavatelů včetně předpokládaných výdajů,
  • organizace podnikání včetně lidského, materiálního a technického zajištění Vaší podnikatelské činnosti.
  1. Velmi významnou částí podnikatelského plánu pro finanční úřad je finanční plán, který by měl minimálně zahrnovat rozbor současných i budoucích tržeb a výdajů spojených s podnikáním včetně determinace, kdy Vám vznikla (případně vznikne) zákonná povinnost k registraci k DPH.
  2. Poslední významnou oblastí podnikatelského plánu by měla být citlivostní analýza rizik a determinace očekávaného budoucího vývoje podnikání.

Podnikatelský plán pro finanční úřad se od ostatních druhů podnikatelských plánů významně neliší. Specifikem je však vyšší důraz kladný na finanční analýzu, ve které byste měli objektivně a precizně doložit reálnost očekávaných finančních výsledků se zvláštním zřetelem na vznik zákonné povinnosti k registraci DPH. Reálnost finanční analýzy byste měli doložit právě prostřednictvím průzkumu trhu a potřebnosti/relevantnosti vašeho záměru z pohledu zákazníků (odběratelů). Vysokou míru preciznosti při zpracování doporučujeme klást především, pokud se potřebujete dobrovolně registrovat k DPH.

Pamatujte, že tak jako je důležitý samotný obsah podnikatelského plánu, je stejně významná i formální, jazyková a grafická úroveň zpracování.

Potřebujete pomoc s vypracováním podnikatelského plánu pro finanční úřad? Rádi vše s vámi zkonzultujeme a připravíme vám podnikatelský plán přesně dle požadavků místně příslušného správce daně.

 

Článek byl zobrazen 289krát.