Významným nástrojem pro získání podnikatelského úvěru není jen dobrý podnikatelský nápad, ale také předložení reálného a proveditelného podnikatelského plánu.

 

Jak banky posuzují podnikatele při žádosti o úvěr:

Banky především na začínající a drobné podnikatele pohlíží s výrazně vyšší opatrností než např. na velké a stabilní společnosti žádající o úvěr. Z toho důvodu většina bank vyžaduje zpracování podnikatelského plánu, ze kterého musí být patrný především produkt nebo služba, kterou chce podnikatel nabízet, cílová skupina zákazníků, způsob vstupu na daný trh, organizace prodeje a předpokládaný finanční vývoj podnikání minimálně po dobu návratnosti investice.   Zpracování podnikatelského plánu je v procesu získání úvěru stejně významným aspektem jako např. zajištění úvěru. Podnikatel by měl proto při jeho zpracování klást důraz na reálnost své podnikatelské vize, a to nejen ve vztahu k objemu předpokládaných tržeb, ale také ve vazbě na očekávaný peněžní tok, návratnost investice, provozní výdaje apod. Je proto navýsost důležité věnovat zpracování patřičnou péči, odbornost a správný vhled.

 

Jak zpracovat podnikatelský plán banku:

  1. Vyžádejte si od své banky všechny podklady týkající se zpracování podnikatelského plánu.
  2. Proveďte průzkum trhu, zaměřte se především na:
  • segment vašich (budoucích) zákazníků. V této fázi byste si měli odpovědět na tyto otázky: Kdo jsou vaši zákazníci? Jaké mají potřeby a očekávání? Co u zákazníka rozhoduje o koupi? Jaký je potenciál růstu cílové skupiny?
  • segment vaší (budoucí) konkurence. V této fázi byste měli identifikovat, kdo je vaše hlavní konkurence a jak je silná, jak je konkurence fragmentová a jaké jsou možnosti substitutů a komplementů,
  • segment vašich (budoucích) dodavatelů a stávající způsoby umísťování produktu/služby na trh.
  1. Na základě průzkumu trhu určetě strategii organizaci prodeje případně stanovit, zda je vhodná její modifikace, vymezit způsoby jak se budete odlišovat od konkurence, jak budete oslovovat zákazníky apod.
  2. Velmi významnou částí podnikatelského plánu pro banku je finanční plán, který by měl minimálně zahrnovat rozpočet, plán výkazů a ztrát, plán peněžního toku (cash flow), doložení schopnosti splácet úvěr na základě věrohodných podkladů. V případě začínajících podnikatelů je vhodné vymezit, jaká je reálnost dosažení výsledků finančního plánu.
  3. Poslední významnou oblastí podnikatelského plánu by měla být citlivostní analýza rizik případně SWOT analýza včetně vlastních návrhů na eliminaci identifikovaných rizik případně hrozeb a slabých stránek.

 

Specifika podnikatelského plánu pro banku:

Podnikatelský plán pro banky se od ostatních druhů podnikatelských plánů významně neliší. Specifikem je však vyšší důraz kladný na finanční analýzu, ve které byste měli objektivně a precizně doložit reálnost očekávaných finančních výsledků a schopnost splácet úvěr. Reálnost finanční analýzy byste měli doložit právě prostřednictvím průzkumu trhu a potřebnosti/relevantnosti vašeho záměru z pohledu zákazníků.    

 

Potřebujete pomoc s vypracováním podnikatelského plánu pro banku? Rádi vše s vámi zkonzultujeme a připravíme vám podnikatelský plán přesně dle požadavků vaší banky.  

Článek byl zobrazen 891krát.