PODPORA VAŠEHO
START-UP

ZAUJMĚTE
INVESTORA

ZÍSKEJTE ÚVĚR
V BANCE

FINANČNÍ PROSTŘEDKY
Z VEŘEJNÝCH ZDROJŮ

i

OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY, POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

1. Předmětem objednávky je poskytování služeb klientovi, jež budou spočívat zejména v odborném poradenství v oblasti podnikání a osobního rozvoje, v prodeji školení a odborných elektronických knih, vypracování podnikatelských plánů za účelem zahájení podnikání a dalších účelů, které klient specifikuje v objednávce včetně zpracování podnikatelských studií a dokumentů (dále jen Odborné služby).

2. Dodavatel (společnost MY Plan s. r. o., Zámostní 1155/27, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČ 06665594) se v rámci své podnikatelské činnosti věnuje komplexnímu poradenství v oblasti podnikání, zahájení podnikání, za tímto účelem nabízí odborné poradenství včetně zpracování podnikatelských plánů na míru a podnikatelských studií a dokumentů v rámci České republiky. Odborné služby jsou poskytovány výhradně v českém jazyce.

3. Odborné služby v podobě zpracování podnikatelských plánů, odborných studií, dokumentů a zpráv jsou poskytovány tak, že je nejprve klientovi zaslán elektronicky v písemné podobě seznam otázek týkající se předmětu poptávaných služeb, na které musí klient odpovědět tak, aby bylo možné na jejich podkladě vypracovat reálný podnikatelský plán nebo jiné podnikatelské studie na míru.

4. Odborné služby jsou poskytovány elektronicky (online formou) a v písemné podobě, nikoliv osobně, pokud není s klientem dohodnuto jinak. V případě zájmů si může klient sjednat osobní schůzku s ředitelem společnosti, které probíhají v kancelářích v Brně.

5. Provozní doba správy klientů je v pracovních dnech od pondělí do pátku od 9:00 hodin do 18:00 hodin s výjimkou dnů, na které připadá státní svátek nebo den volna.

6. Odborné služby jsou klientovi zaslány na jeho e-mailovou adresu. Klient má možnost komunikovat telefonicky, e-mailem nebo přes skype s přiděleným projektovým manažerem, odborným konzultantem, projektovým konzultantem.

7. Klient má nárok na bezplatné konzultace s  projektovým manažerem po předchozí dohodě, které probíhají telefonicky nebo přes skype. Konzultace jsou poskytovány v průběhu poskytování Odborných služeb a následně 14 kalendářních dnů od předání vyhotovených Odborných služeb. Pokud se klient s dodavatelem služeb nedohodnou jinak.

8. Klient stvrzuje svůj zájem o dodání Odborných služeb akceptací cenové nabídky a podpisem Smluvních podmínek o poskytnutí služeb.

II. PLATEBNÍ PODMÍNKY A ZPŮSOB PROVEDENÍ ÚHRADY
1. Cena za poskytnutí Odborných služeb uvedených v článku I. těchto obchodních podmínek je sjednána dohodou smluvních stran a je vyúčtována klientovi na základě příslušné faktury, jejíž doba splatnosti je stanovena s ohledem na termín dodání.

2. Při poskytování Odborných služeb (vyjma e-booků) je cena účtována následovně:

  • po odsouhlasení seznamu otázek a zaslání odpovědí na stanovené otázky k přípravě a zpracování Odborných služeb, vystaví dodavatel zálohovou fakturu ve výši 50 % dohodnuté ceny (uvedené v cenové nabídce) se splatností 5 dnů,
  • zbývající část ceny (doplatková faktura ve výši 50 % dohodnuté ceny) bude klientovi zaslána k úhradě při zaslání poloviny zpracovaného podnikatelského plánu na jeho e-mailovou adresu se splatností 5 dnů,
  • výjimku z výše uvedeného tvoří Odborné služby, jejichž celková hodnota nepřekračuje nebo je rovna 3 500 Kč. V tomto případě vystaví dodavatel fakturu v plné výši ceny Odborných služeb.

3. Pokud klient vyžaduje nad rámec bezplatných konzultací, další konzultace, je mu účtována částka 500 Kč za každou další konzultaci, která je poskytována v maximální délce 1 hodiny. Konzultace je klientovi poskytnuta, až v okamžiku uhrazení vystavené faktury. Konzultace jsou poskytovány po telefonu nebo přes skype.

4. V případě nákupu elektronických knih (e-booků) je po vyplnění objednávkového formuláře klientovi vystavena faktura v částce rovnající se ceně e-booku, která je uvedena v rámci webových stránek se splatností
7 dnů. Po obdržení platby na účet dodavatele jsou knihy v elektronické podobě odeslány na uvedenou e-mailovou adresu klienta.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Všechny údaje, které byly zjištěny v souvislosti s realizací objednávky či jednotlivých objednávek, jsou považovány za důvěrné a tajné a mají povahu tajemství.

2. Veškeré osobní údaje získané o klientovi jsou pod ochranou zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

3. Od 25. 5. 2018 platí nové nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které nově upravuje ochranu osobních údajů a podmínky jejich zpracování. V souladu s tímto může Dodavatel zpracovávat pouze takové osobní údaje o klientech, u kterých disponuje informovaným souhlasem. Podrobně je možné se seznámit s pravidly a zásadami, kterými se řídí Dodavatel ve vztahu k shromažďování a zpracovávání osobních údajů v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů klientů a znění souhlasu.

4. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 8. 2017, přičemž k jejich poslední aktualizaci došlo 26.10. 2023.

5. Dodavatel služeb není plátcem DPH.